Medlems-kontingent

Medlems-kontingent i Radøy/Manger FK 2016

  • Spelar 6 – 12 år kr. 800,-
  • Spelar 13 – 19 år kr. 1 000,-
  • Spelar nr 3 – > i same familie kr.100,-
  • Spelar 20 år +: kr. 1 400,-
  • Føresette medlemmer kr. 100,-
  • Trenarar, lagleiarar, dommarar, styremedlemmer og andre tillitsvalde kr. 100,-
  • Støttemedlemmer: kr. 300,-

 

Spelar må vera medlem av klubb underlagt NFF og betala den årsfesta kontingenten for å ha lov til å spela kampar.  Spelar er då forsikra i trening og kamp.

Kontingenten vert fastsett årleg av årsmøtet. Reglementet elles rundt medlemskap er regulert av klubben si lov/vedtekter, sjå LINK.

Innmeldingar og utmeldingar skal skje via klubben si heimeside.

Medlemskap for spelar teikna etter 1.august kvart år utløyser halv kontingent. Medlemmar som ikkje er utmeldt når kontingenten blir sendt ut i mars-april, får tilsendt betalingskrav.

Medlemmer over 15 år har stemmerett på årsmøtet og kan gjera seg disponible for tillitsverv i styret og nemnder. Føresett må ha eige medlemskap for å ha desse rettane, samt tilgang til godar som til dømes klubbrabatt hos utstyrsleverandør.

Klubben oppmodar alle føresette om å teikne medlemskap. Ein stor og aktiv medlemsmasse gjev gode levekår for klubben, gjer oss attraktive på sponsormarknaden og kan utløyse ekstra tilskot frå det offentlege eller organisasjonar.